Tava bērna PIENĀKUMI – ko nosaka LIKUMS?

„Mūsdienās bērniem nav nekādu pienākumu, tikai tiesības” – nereti sabiedrībā dzirdami šādi un līdzīgi izteikumi. Taču tā nav taisnība. Bērnu tiesību aizsardzības likumā bērna pienākumiem veltīti divi panti.

Likuma izpratnē par bērnu saucama persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

BĒRNA PIENĀKUMI MĀJĀS

Likumā nosaukti sekojoši pienākumi mājās:

1) atbilstoši savam vecumam apkopt sevi un piedalīties mājas darbos;

2) ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem (adoptētājiem, aizbildņiem) un citiem ģimenes locekļiem.

BĒRNA PIENĀKUMI PRET SABIEDRĪBU

Arī bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis un viņa pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam. Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi un jāmācās atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai.

Bērnam jāizturas ar cieņu pret valsti, tās simboliem un jāievēro gan likumi, gan sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt savu veselību. Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.

KĀ LIKUMU PIEMĒROT DZĪVĒ?
Audzināšana un vēlamās uzvedības veidošana notiek no agras bērnības. Skolas vecuma sasniegušo bērnu jau var iepazīstināt ar likuma pantiem, norādot, ka valsts noteikusi gan viņa tiesības, gan pienākumus. Par Bērna tiesību aizsardzības likuma neievērošanu bērnam nekāds likumā noteiktais sods gan nepienākas. Taču vecākiem ir dotas tiesības ierobežot bērna brīvības (tiesības uz privāto dzīvi, biedrošanās un vārda brīvību), lai:

1) nodrošinātu bērna attīstību un aizsargātu viņa veselību un dzīvību;

2) aizsargātu sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju tikumību un veselību;

3) aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

 

3 komentāru
  1. Trīsgadīgs bērns vēl nav lasījis kodeksus, viņš vēl tikai izzina pasauli, un viņš ir jāmāca un jāaudzina, lai vsp saprastu, kas ir cieņa un mīlestība ģimenē.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.