Kas ir laulības līgums?

Kaut arī, iest?r?jot laulības ostā, ikviens no mums cer, ka tas būs uz m?žu, tomēr ne pārāk iepriecinoš? statistika par š?irtaj?m laulībām un cilvēku vēlme pēc zināmas stabilitātes liek arvien vairāk aizdomāties par laulības līguma nepieciešamību. Nevar noliegt – laulības līguma noslēgšanu kāds no laulātajiem var uztvert kā uzticības krīzi, tomēr, lai cik krist?lskaidri arī būtu laulāto nodomi, stāvot pie altāra, dzīvē var gadīties daž?di. Tāpēc ar katru gadu aug to cilvēku skaits, kuri izvēlas savas laulāto mantiskās attiecības sakārtot ar laulības līgumu. Salīdzinājumam – 2002. gadā tika reģistrēti 598 laulības līgumi, 2004. gadā – 1058, 2006. gadā – 1294, bet 2008. gadā – 1330 laulības līgumu (dati: Lursoft).

Laulības līgums ir līgums, ar ko laulātie nodibina, groza vai izbeidz savas laulāto mantiskās attiecības (par laulāto mantu, kas jau ir un kas vēl būs), un to var slēgt gan pirms laulības, gan pēc tās (tomēr to re?istr?s tikai pēc laulības noslēgšanas). Laulības līgums ir jāslēdz pie notīra (tas ir notari?ls akts, par ko jāmaksā valsts nodeva, sākot no LVL 50, atkarībā no mantas), kl?tesot abiem laulātajiem un nepilngadīgā likumiskajam pārstāvim, ja viens no laulātajiem ir nepilngad?gs. Š?da līguma slēgšanai pilnvarojums nav pieļaujams. Svarīgi atcerēties, ka laulības līgums paredz tikai laulāto mantas apvienošanas vai sadales kārtību, bet ne citas materiālās saistības vai pienākumus gadījumā, ja laulība tiek š?irta. Laulības līguma noslēgšana neietekmē mantošanas tiesības – laulātais vienmēr mantos otra laulātā mantu.

Pastāv divu veidu laulības līgumi.

 1. Par laulāto mantas š?irt?bu – paredz, ka katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības pieder?jušu mantu, bet arī laulības laikā var to patstāvīgi iegūt, lietot un ar to rīkoties neatkarīgi no otra laulātā (piemēram, ja māja reģistrēta uz sievas vārda, tad pēc šķiršanās tā paliks sievai, neskatoties uz to, ka naudu mājas iegādei deva arī vīrs). Laulātais nevar rīkoties ar otra laulātā mantu bez tā piekrišanas. Laulāto mantas š?irt?bas gadījumā katrs laulātais par saviem parādiem atbild ar savu mantu.
 2. Par laulāto mantas kopību – paredz, ka laulātajiem pirms laulības pieder?jus?, kā arī laulības laikā iegūtā manta (izņemot atsevišķus izņēmumus) ir apvienota vienā kopīgā nedal?m? lielumā. Laulības līgumā abi laulātie vienojas, kurš no viņiem būs mantas kopības valdītājs (vīrs, sieva vai abi kopīgi). Tomēr, pastāvot laulāto mantas kop?bai, tajā neietilpst manta, ko laulības līgumā laulātie noteikuši par katra atsevišķu mantu – katrs laulātais ar savu atsevišķo mantu rīkojas patstāvīgi (ieteicams noslēgt atsevišķu līgumu par laulāto atsevišķas mantas š?irt?bu).  Laulātais atbild tikai ar savu atsevišķo mantu par: (1) saistībām, ko viņš nosl?dzis tikai uz sava rēķina vai bez otra laulātā piekrišanas; (2) saistībām, ko viņš nosl?dzis, aizskarot otram laulātajam pieš?irt?s tiesības uz mantas kop?b? ietilpstošo mantas vald?jumu. Par saistībām, kas rodas laulātā neatļauto darbību dēļ, atbild ar viņa atsevišķo mantu, bet ar mantas kop?b? ietilpstošo mantu tikai tad, ja vainīgā laulātā atsevišķās mantas nepietiek. Svarīgi – ja vienam no laulātajiem ir kaut kādi parādi, tos attiecin?s uz abu laulāto kopīgo mantu, arī to, kas iegādāta pirms laulībām. Līdz ar to, ja vīrs nevar nomaksāt ģimenes dzīvokļa iegādei pa?emto hipotekāro kredītu, tad par parādu būs jāatbild ar abu laulāto kopīgo mantu.

Jāpiebilst, ka visbiež?k tiek slēgti laulības līgumi par mantas š?irt?bu un laulības šķiršanas gadījumā katram paliek tas, kas tam ir piederējis, un otrs laulātais nevar neko prasīt, pat ja viņš piedalījies attiecīgās mantas iegādē. Tāpat arī laulības šķiršanas gadījumā uz laulāto nav attiecināmi otra laulātā parādi (neatkarīgi no tā, vai ir līgums par laulāto mantas š?irt?bu vai kopību) – piemēram, ja vīrs uz sava vārda ir paņēmis kredītu dzīvokļa iegādei, tad pēc laulības šķiršanas sievai nav jāatbild ar savu mantu gadījumā, ja nu jau bijušais vīrs nevar nokārtot savas saistības ar banku. Latvijā bieži izplatīta prakse – ja vienam no laulātajiem uz pēdām min kreditori, tad manta tiek noformēta uz otra laulātā vārda un laulība tiek š?irta (laulāto mantas sadal?šana neatņem laulāto kreditoriem viņu tiesības). Vienīgi šajā situācijā pastāv risks, ka nu jau bijušais laulātais, uz kura vārda p?rrakst?ta manta, var pēkšņi ņemt un pazust ar visu mantu.

Normatīvie akti neparedz obligātu pienākumu laulības līgumu reģistrēt Laulāto mantisko attiecību reģistrā, ko kārto Uzņēmumu re?istrs, tomēr, lai laulības līgumam piešķirtu saistošu spēku pret trešaj?m personām (kreditoriem, parādu piedzin?jiem u. c.), tas ir j?re?istr? Laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Gadījumā, ja laulības līgumā ir atruna par nekustamo īpašumu, tad laulības līgums ir re?istr?jams arī Zemesgrāmatā pēc īpašuma atrašanās vietas.

Laulības līgumu reģistrā tajā Uzņēmumu reģistra nodaļā, kuras apkalpojam? administratīvā teritori?l? iedal?jum? atrodas vismaz viena laulātā dzīvesvieta (piemēram, ja viena laulātā dzīvesvieta ir Rīga, bet otra – Valmiera, tad pieteikumus varēs iesniegt vai nu Uzņēmumu reģistra Rīgas, vai Valmieras nodaļā).

Lai reģistrētu laulības līgumu Laulāto mantisko attiecību reģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums, ko paraksta viens vai abi laul?tie;
 • laulības apliecības kopija;
 • tā dokumenta oriģināls vai notari?li apliecin?ta kopija, uz kuras pamata līdz izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību re?istr?;
 • dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (LVL 10);
 • dokuments, kas apliecina samaksu par publikāciju oficiālajā laikrakstā Latvijas V?stnesis (LVL 8).

Uzņēmumu reģistra valsts not?rs divu darbdienu laikā pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu (vai attiecīgi – atteikumu izdarīt ierakstu) laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Laulātajiem ir jāpaziņo Uzņēmumu re?istram par groz?jumiem laulāto mantiskaj?s attiecībās vai citās ziņās, kas attiecas uz re?istr?taj?m laulāto mantiskaj?m attiecībām.

17 komentārs
 1. Oi, izklausās, ka kāds jurists būtu rakstījis. Tāds laulības līguma buklets. Ņem līdzi un pildi pa punktiem.

 2. Es tā kā saprotu, ka tas ir prātīgi un pārdomāti, bet kaut kas tajā ir arī ir skumji. Tas tādā pilnīgā pretrunā frāzei – līdz nāve mūs šķirs. Tā teikt – esam sagatavojušies. Un domājam ne ar sridi, bet ar pragmātisku prātu.

 3. Mūsu mentalitātei šis ir grūti pieņems attiecību veidošanas papildelements, taču noderīgs tas ir noteikti!

 4. Labi, Laumiņ, bet uz lietām jau jāskatās reāli. Neviens vairs sevi nemāna ar mīlestību mūža garumā. Tā, ka ir tikai godīgi, ka par mantiskām lietām, cilvēki savstarpēji vienojas pirms sākt strīdēties vai šķirties.

 5. Bet vai nav daudz trakāk, ja tu esi tā turīgā puse un tu esi tā pelnītāja un kd nonāk līdz laulību šķiršanai, lieliskais vīrietis pretendē uz pusi TAVAS naudas un īpašumu? Viss ir labi, kamēr ir labi, bet, kad nav labi, tad labāk ir jau iepriekš būt sagatavotam, citādi tas viss vēl vairo slikto.

 6. jāāā, ļoti jau nu kā no likuma panta. sausi, praktiski. bet varbūt tām, kurām aktuāli, tā arī vajag par šito tēmu…

 7. Bijām jau precējušies, kad noslēdzām laulību līgumu, no sākuma es arī skatījos uz to visu ļoti šķībi, jo likās tik jocīgi, bet tagad es saku PALDIES, ka tāds līgums ir, jo šķiroties manta nav jādala, jo viss jau sadalīts, rezultāts – galva nesāp, nervi mierīgi 🙂 Esat prātīgas un labāk jau nu noslēdzat!

 8. 🙂 tā kā man laulības slēgšana vispār šķiet juridiska padarīšana, tad neredzu nekā ļauna pie reizes sakārtot arī finanses.. Galu galā, kļūstot par laulātu pāri, nekļūstat tak par 1 cilvēku!! Un laulībām vispār patiesībā ir mazāk sakara ar iemīlēšanos, nekā daudzi/as domā.. Mīlestība, cieņa un laulību līgums manuprāt nav nekas nesavienojams..

 9. Tas viss velk uz to, ka cilvēce galu gālā izmirs kā suga. Katrs par sevi, katrs par savu mantu. Bērnus arī nevjag, jo trauce uzkrāt un tērēt naudu. Nu tā kaut kā. Es tomēr gribu uzticēties, nevis dalīt visu jau sākumā.

 10. No vienas puses tev, protams, taisnība, bet no otras – tu jau nedzīvo uz citas planētas. Dzīve ir dzīve. Ja tu izliksies, ka vēl jorpojām ir vecie labie laiki ar bijušajām vērtībām, tas jau nenozīmē, ka realitāte izmainīsies. Do dies, tev satikt cilvēku, krurš patiesi jūt un domā kā tu.

 11. Man nekas vēl par laulības tuvu dzīvē neliecina, bet arī negribētos, lai tas ir tik pragmatisks darījums. Divi cilvēki taču ir kopā, lai dalītos un ja jau sākumā ir doma par šķiršanos, tad – kādēļ vispār precēties?

 12. Pārsteidz mani meiteņu sirdsšķistums un naivums. Jūs nekad neesat šķīrušās, ka tuk jauki runājat par kaut kādiem ideāliem un mūžīgo mīlestību? Tas, ka tu neiejauc lielajā mīlestībā naudas lietas un noformē tās prātīgi un racionāli nav pilnīgi nekādā sakarā ar skaistām emocijām. Toties, kad lieta nonāk līdz širšanās, tad vismaz par prkatiskiem jautājumiem vismaz nav jāmauc otram nagi.

 13. Bet ja es, piemēram, dzīvoju savas mammas dzīvoklī, nopērku tur visu sadzīves tehniku, kas maksā apmēram tikpat, cik dzīvoklis. Uz čeka jau nav norādīts, kas pērk to visu. Tas viss notiek pirms kāzām.

  Un tad par dzīvokli skaidrs – nav mans un laulātais nevar pretendēt, bet par tehniku? Vai par to arī strīdas? Un ja jā, es jau varu pateikt, ka ne es pirku.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.