Kādos gadījumos darba devējs var atlaist darbinieku?

Šobr?d, kad ekonomiskās situācijas dēļ daudzās darbavietās tiek atlaisti darbinieki, būtu svarīgi atgādināt, ka darba devējs var uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz Darba likumā noteiktajiem gadījumiem. Līdz ar to darba devējs nevar atlaist darbinieku, aizbildinoties ar to, ka „šobr?d nav naudas” vai tāpēc, ka darbinieks ar piecu gadu darba st?žu negribēja parakstīt darba līguma grozījumus, kas paredzēja pārbaudes laika noteikšanu… Tāpēc, lai atlaišana notiktu korekti un darbinieks zinātu savas tiesības, atgādinām, kādos gadījumos saskaņā ar Darba likumu darba devējs var uzteikt darba līgumu.

 1. Darba likuma 47. panta 1. daļa – pārbaudes laikā. Uzteikuma termiņš – 3 dienas.
 2. Darba likuma 98. panta 1. daļa – gadījumā, ja darbinieks nepiekrīt darba līguma groz?jumiem. Darba devējs var uzteikt darba līgumu, vienīgi pamatojoties uz Darba likuma 101. panta 1. daļā minētajiem gadījumiem (kas sīkāk izklāstīti tālāk). Uzteikuma termiņš – 1 mēnesis.
 3. Darba likuma 101. panta 1. daļa – uzteikums saistīts ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku (ļoti plašs pasākumu loks, kurš ietver darbību, ko veic noteiktam mērķim, un kurā ietilpst arī organizatoriski un tehnoloģiski pasākumi ), organizatorisku (jāsaprot kā ražošanas organizācija, t. i., darbinieku pienākumu kopums, pienākumu sadale un pārdale starp darbiniekiem ), tehnolo?isku (jaunu ražošanas procesu ieviešana un nomaiņa ) vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā šādos gadījumos:
 • 3.1. gadījumā, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto darba kārtību. Uzteikuma termiņš – 10 dienas;
 • 3.2. gadījumā, ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādējādi zaudējis darba devēja uzticību. Uzteikuma termiņš – nekav?joties;
 • 3.3. gadījumā, ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpin?šanu. Uzteikuma termiņš – 10 dienas;
 • 3.4. gadījumā, ja, veicot darbu, darbinieks ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī. Uzteikuma termiņš –nekav?joties;
 • 3.5. gadījumā, ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību. Uzteikuma termiņš – 10 dienas;
 • 3.6. gadījumā, ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktā apmērā. Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma darba devējam ir jāpiešķir darbiniekam laiks cita darba meklēšanai. Uzteikuma termiņš – 1 m?nesis;
 • 3.7. gadījumā, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktā apmērā. Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma darba devējam ir jāpiešķir darbiniekam laiks cita darba meklēšanai. Uzteikuma termiņš – 10 dienas;
 • 3.8. gadījumā, ja ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktā apmērā. Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma darba devējam ir jāpiešķir darbiniekam laiks cita darba meklēšanai. Uzteikuma termiņš – 1 m?nesis;
 • 3.9. gadījumā, ja tiek samazināts darbinieku skaits (jāpiebilst, ka darbinieku skaita samazināšana Darba likuma izpratnē ir uzteikums, kas nav saistīts ar darbinieka uzvedību vai viņa spējām, bet ir pamatots ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnolo?isku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā (šo termiņu skaidrojums ir sīkāk izklāstīts 3. punktā)), darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktā apmērā. Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma darba devējam ir jāpiešķir darbiniekam laiks cita darba meklēšanai. Uzteikuma termiņš – 1 m?nesis;
 • 3.10. gadījumā, ja tiek likvidēts darba devējs, darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktā apmērā. Pēc darbinieka rakstveida pieprasījuma darba devējam ir jāpiešķir darbiniekam laiks cita darba meklēšanai. Uzteikuma termiņš – 1 mēnesis.

Darba likums paredz, ka noteiktos gadījumos (kas uzskaitīti punktos 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.9.) darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku – arodbiedrības biedru bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas (arodbiedr?ba ir neatkarīga nevalstisk? organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses. Arodbiedrības var veidot pēc arodu, nozaru, teritori?l? vai citiem principiem. Arodbiedrības mērķis – pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību (sīkāku informāciju par arodbiedr?b?m var atrast Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mājaslapā www.lbas.lv)). Gadījumā, ja arodbiedr?ba nepiekrīt darba līguma uzteikumam, viena mēneša laikā no arodbiedrības atbildes saņemšanas darba devējs var celt prasību tiesā par darba līguma izbeigšanu.

Tāpat arī svarīgi atcerēties, ka saskaņā ar Darba likumu noteiktos gadījumos (kas uzskaitīti punktos 3.6., 3.7., 3.8. un 3.9) darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu ar grūtnieci, kā arī sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā. Darba devēja uzteikuma ierobežojumi attiecas arī uz darbinieku, kurš atzīts par invalīdu. Darba devējam nav tiesību uzteikt darba līgumu darbinieka darba nespējas laikā (piemēram, slimošana), kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu cita attaisnojoša iemesla dēļ.

Uzsakot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku par uzteikuma iemesliem (izņemot gadījumu, kad darba devējs uzsaka darba līgumu darbinieka pārbaudes laikā).
 

Citi darba tiesisko attiecību izbeigšanas gad?jumi:

 1. uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums beidzas ar dienu, kas izbeidzas darba l?gums;
 2. darbinieks un darba devējs izbeidz darba līgumu uz savstarpējas vienošanās pamata;
 3. vecāki, aizbild?i var pieprasīt izbeigt darba tiesiskās attiecības ar personu, kura jaunāka par 18 gadiem, ja tā veic darbu, kas apdraud tās drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izgl?t?bu;
 4. ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums, ar kuru darbiniekam piespriesta brīvības atņemšana vai arests uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām (izņemot nosacīto notiesāšanu);
 5. darba devēja nāves gadījumā, ja darbinieka saistību izpilde ir saistīta tikai un vienīgi ar darba devēju personiski.

Atlaižot darbinieku, darba devējam ir pienākums atlaišanas dienā izmaksāt darbiniekam visas naudas summas, kas darbiniekam pienākas (ja atlaišanas dienā darbinieks nav veicis darbu, tad viņam pienākošos naudas summu izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks piepras?jis aprēķinu).

ņemot vērā iepriekšminēto, darba devējs nedrīkst uzteikt darba līgumu, piemēram, šādos gad?jumos:

 1. Ilze ir bērna kopšanas atvaļinājumā un darba devējs viņai ir ats?t?jis paziņojumu par darba attiecību izbeigšanu, pamatojoties uz to, ka šobrīd nav naudas, par ko darbiniekiem izmaksāt algas, tāpēc ir samazināts darbinieku skaits un ir likvidēta Ilzes darbavieta;
 2. Zanei, kura uzņēmumā bija nostrādājusi jau sešus gadus, tika piedāvāts parakstīt darba līguma grozījumus, kas paredzēja viņai citu amatu un pārbaudes laiku. Tā kā pārbaudes laiks ir jāpiemēro, tikai uzsākot darba tiesiskās attiecības, Zane atteicās parakstīt darba līguma grozījumus. ņemot vērā Zanes atteikumu, darba devējs uzteica darba līgumu ar vi?u;
 3. darba devējs, pamatojoties ar darbinieku skaita samazināšanu, uzteica darba līgumu ar Lindu, tomēr viņas pienākumi tika uztic?ti jaunpie?emtajam darbiniekam, mainot tā amata nosaukumu, tādējādi darbinieku skaita samazināšana ir bijusi fiktīva.

Ko mūs ieteiktu darīt gadījumā, ja tu saņem uzteikumu?
Vispirms – izvērtēt darba devēja uzteikuma pamatojumu un to, vai tiec atlaista, pamatojoties uz kādu no Darba likumā minētajiem gadījumiem, vai tomēr šos gadījumus ir izdomājis pats darba devējs. Gadījumā, ja tev rodas šaubas par uzteikuma pamatojumu, tu vari vērsties Valsts darba inspekcijā, kuras kompetencē ir pārkāpumi darba tiesību jomā.
 
Jāpiebilst, ka praksē, kad darbinieka atlaišanai nav reāla pamata, bet darba devējs vēlas, lai darba attiecību izbeigšana notiktu korekti, darba devējs piedāvā darbiniekam atlaišanas kompensāciju, kas šajā gadījumā ir vērtējama kā darba devēja pozitīvā iniciatīva, jo saskaņā ar Darba likumu darba devējam nav pienākuma izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu, ja darba līgums tiek uzteikts uz pušu savstarpējās vienošanās pamata.

14 komentārs
 1. njā..šito der zināt. Man pilnīgi riebj skatīties, kad cilvēki naivi paši raksta atugumus, un aiziet nez kompensācijam, bez kā..

 2. Nu un kur ir rakstīts kā atlaist flegmas un dauņus?
  Tūkstošiem ir tādas debīlas personāldaļas šmaras, sekretāres un citas štata vietas kurās sēž liekēdis un kaitē firmai. Kā tad tādu lai atlaiž?
  Un kā lai atlaiž metinātāju Ļohu kurš pats brīvajā laikā dabujis pa purnu par sprēgāšanu? Darba devējs viņam ārstēšanos maksās? Murgs kaukāds!

 3. To macbeton –
  Nez, ar kuru vietu darba devējs domā, kad savu stafu veido no “Ļohām” un citām ” debīlām personāla daļas šmarlām”!? :)) Priekš kam tad ir pārbaudes laiks!?

 4. macbeton – dauņi ir slimi cilvēki. un..atlaist jau var visus, tikai jāievēro priekšraksti. Un tiešām pārbaudes laiks, tāpēc ir domats, lai noskaidrotu vai attiecīgie indivīdi ir vai nav derīgi darbam 🙂

 5. Interesanti vai var atlaist darbinieku,pamatojoties uz ”slepenē pircēja” parbaudēm?

 6. Interesanti vai par pamatu atlaišanai no darba var būt ”slepenā pircēja ” ziņojums?

 7. iedod darbiniekam paris reizes izdarit ko winam neiespejamu saistiba ar darbu,un laid wala par darba pienakumu nepildishanu ar pantu. wis oficiali =)

 8. LAbdien! interesē, vai mani var atlaist no darba, ja ir man darba trauma un es slimoju jau 5 mēn.?

 9. Labdien!
  Ar kādu pantu varam atlaist darbinieku ,ja viņš vairākas dienas neierodas darbā un nedod un neatbild ne uz kādiem saziņas avotiem?No pārbaudes laika ir pagājis tikai nedēļa.

 10. Vai pārbaudes laikā var uzteikt darbu un kā pareizi dara, pietiek ar uzteikumu tajā pašā dienā vai 3 dienas iepriekš…. vai nedraud tisu darbi?

 11. sveiki.man tads jautajums ja atlaiz no darba izglitibas del vai ari tad darbavieta maksa kadu kompensaciju…un vel ja neesu nostradajis gadu saja vieta vai bezdarbnieku pabalstu sanemsu.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.