Kā atgūt izdevumus par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem?

Cik gan daudzas no mums krāj čekus par zobārsta pakalpojumiem un par studiju maksu augstskolā, lai pēc tam tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā un atgūtu 25% no iztērētajiem izdevumiem? Tām, kuras nezina, atgādinām, ka triju gadu laikā no attiecīgā maksājuma par izglītību vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt gada ienākumu deklarāciju kopā ar attiecīgos izdevumus apliecinošiem dokumentiem un saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļēju atmaksu.

Kam ir tiesības atgūt 25% no iztērētajiem izdevumiem?

Tiesības uz izdzīvotāju ienākuma nodokļa daļēju atmaksu ir fiziskām personām, kuras strādā un kuras ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maks?t?jas. Līdz ar to bezdarbniekiem šādu tiesību nav. Tomēr, ja persona bezdarbnieka statusu ir ieguvusi pirms gada, bet par plānveida operāciju tā samaksāja pirms diviem gadiem, tad tai ir tiesības atgūt 25% no samaks?tajiem izdevumiem, jo attiecīgajā gadā tā ir bijusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja. Gada ienākumu deklar?cij? var iekļaut arī savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.

Kur un kad var iesniegt gada ienākumu deklar?ciju?

Gada ienākumu deklarāciju un tās D4 pielikumu Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem var iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritori?laj? iestādē pēc personas dzīvesvietas adreses
(līdz ar to, ja dzīvesvieta ir deklarēta Siguldā, bet dzīvojat Rīgā, tad pieteikums būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Siguldas nodaļā). Elektroniski deklarāciju var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā tikai tad, ja ir noslēgts līgums par elektronisko deklar?šanu. Kopā ar aizpild?to gada ienākuma deklarāciju persona iesniedz arī dokumentus (čeki, maksājuma uzdevumi, kv?tis u. c.), kas apliecina attiecīgos izdevumus. Svarīgi, lai uz katra dokumenta ir norādīts personas vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, samaksāto izdevumu veids un informācija par pakalpojuma sniedzēju, uzņēmuma atrašanās vieta, reģistrācijas numurs. Aizpildot gada ienākumu deklarāciju par ģimenes locekļiem, ir jānorāda to vārdi, uzvārdi un personas kodi. Gadījumā, ja čeks nesatur šo norādīto informāciju, tam jāpievieno apz?mogota kv?ts, kurā būtu norādīta ?ek? iztrūkstošā informācija. Gadījumā, ja apmaksa tikusi veikta ar internetbankas starpniecību, tad izdruk?tajam maksājuma uzdevumam ir jābūt apliecin?tam ar bankas zīmogu.
Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz trīs gadu laikā no attiecīgā br?ža, kad bijuši izdevumi par izglītību vai ārstniecības pakalpojumiem (nākamā gada 1. aprīļa deklarācijas iesniegšanas termiņš uz šiem attaisnotajiem izdevumiem neattiecas).

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā var vērsties pie Valsts ieņēmumu dienesta konsultantiem, kuri konsultē jautājumos par deklarāciju aizpild?šanu. Elektroniski informācija par gada ienākumu deklarācijām ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta m?jaslap?: http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=396&hl=1).

Kādi izdevumi ir uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem?

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 336 Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par attaisnotajiem izdevumiem ir uzskatāmi šādi izdevumi.

1. Izglītības izdevumi:
1.1. izdevumi par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības
iegūšanu, tai skaitā arī izdevumi mācībām sagatavošanas noda??;
1.2. izdevumi par specialit?tes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akredit?t?s Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai apgūstot valsts akredit?t?s izglītības programmas;
1.3. izdevumi par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arod? nepieciešamo iemaņu iegūšanai un uzlabošanai, kā arī zināšanu paplašināšanai un izdevumi par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.

Svarīgi atcerēties, ka mācību izdevumos neietilpst transporta izdevumi uz mācību vietu un atpakaļ, ēdināšanas izdevumi mācību laikā, kā arī mājokļa īre un tajā izmantojamie komunālie pakalpojumi.

2. ārstniecisko pakalpojumu izdevumi:
2.1. izdevumi par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu;
2.2. veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu (bez līdzekļu uzkrāšanas) ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam; 
2.3. atļauts ieskaitīt arī izdevumus par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ar kuriem saistītos izdevumus atbilstoši normat?vajiem aktiem nesedz slimokases (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu iegādes izdevumus), kā arī veiktās pacienta iemaksas, visus ar ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs saistītos izdevumus un izdevumus par endoprot?žu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu prot?žu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no slimokases vai citu personu līdzekļiem.

Tomēr attaisnotajos ?rstnieciskajos izdevumos neietver izdevumus par ārstniecības līdzekļu (ārstniecisko preparātu, zāļu un vitamīnu), medicīnas ierīču un preču iegādi, izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no slimokases līdzekļiem.

Kāda ir attaisnoto izdevumu maksimālā norma?

Saskaņā ar pēdējiem groz?jumiem MK noteikumos Nr. 336 Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem fiziskās personas attaisnoto izdevumu kopējā summa nevar būt lielāka par LVL 300 (iepriekš – LVL 150). Tomēr LVL 300 nosacījums būs piemērojams tikai no nākamā gada, kad Valsts ieņēmumu dienestā tiks iesniegtas gada ienākumu deklarācijas par 2009. gadu. Līdz ar to šobrīd personas attaisnotajos izdevumos ietveramo izdevumu kopējā summa par attiecīgo gadu nepārsniedz LVL 150 (šis ierobežojums neattiecas uz izdevumiem par plānotām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, tai skaitā zobu protez?šanu. Līdz ar to, attaisnotajos izdevumos būs ieskait?ma visa par zobārstniecības pakalpojumiem iztērētā naudas summa, nevis tikai attiecīgi LVL 150 vai LVL 300).

Tiem, kuri izglītības izdevumu segšanai ir saņēmuši studiju kredītus, būtu jāzina, ka visu saņemtā kredīta apjomu iekļauj attaisnotajos izdevumos tajā gadā, kurā tā saņemto studiju kredītu ir sākusi atmaksāt.

Piemērs. Ja persona 2008. gadā par mācībām augstskolā ir samaksājusi LVL 700, tad gada ienākumu deklar?cij? attaisnotajos izdevumus ir iek?aujami tikai LVL 150, savukārt uz nākamajiem gadiem ir p?rnesami atlikušie LVL 550. Savukārt, ja persona par zobu kanāla tīrīšanu (zobārstniecības pakalpojumi) ir samaksājusi LVL 350, tad visa šā suma ir iekļaujama attiecīgā gada attaisnotajos izdevumos.

Cik ilgā laikā VID izskata pieteikumu?

Aptuveni triju mēnešu laikā no gada ienākumu deklarācijas saņemšanas (kā jau iepriekš tika minēts, gada ienākumu deklarācija par izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem nav obligāti jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1. aprīlim, to var darīt arī pēc tam) Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 25% no attiecīgajiem izdevumiem par izglītību un ārstniecības pakalpojumiem (naudas summa tiek pārskaitīta uz personas norādīto bankas kontu).

10 komentārs
  1. Paldies, tiešām beidzot atradu un varēju iegūt
    saprotamu un visaptverošu info par nodokļu atmaksām!

  2. tātad man ka’inavalīdam neko atpakaļ nemaks;ās par tiem zāļu spaiņiem kas apēsti

  3. ko tad ja par manu augstskolu maksā draugs caur internetbanku? vai mēs var atgūt naudu?

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.