Atvaļinājuma kompensācija – KAS man PIENĀKAS par neizmantotu atvaļinājumu?

Atvaļinājums… Šķiet, ka ar šo vārdu saistās tikai pozitīvas emocijas, jo tas nozīmē atpūtu un spēku krāšanu jaunam darba cēlienam. Tomēr viss nav tik skaisti, jo izrādās, ka pat sarunās par atvaļinājumiem var rast iemeslu strīdiem. Piemēram, jautājums – par kādu laiku pienākas kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu – ir neviennozīmīgs un brīžam visai pretējus viedokļus par šo tēmu pauduši pat Augstākās Tiesas Senāts un Labklājības ministrija. Kā tad ir – kas (un vai vispār kaut kas) tev pienākas par neizmantotu atvaļinājumu? To centāmies skaidrot šoreiz!
Likumā paredzēts, ka divu gadu laikā darbiniekam jāizmanto ne mazāk kā astoņas nedēļas ilgs atvaļinājums, taču darba devējs ne vienmēr šo prasību ievēro un var gadīties, ka izrādās – darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (IAA) par trīs vai pat vairāk gadiem. Iespējams, daudziem nebūtu iebildumu katru gadu saņemt kompensāciju par neizmantoto IAA, bet pašiem šai laikā turpināt strādāt un saņemt vēl arī algu. Taču likumdevējs noteicis, ka IAA atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis. Strīdīgākais jautājums ir – vai darbiniekam pienākas atvaļinājuma kompensācija arī tad, ja atvaļinājums nav izmantots trīs vai vairāk gadus?

AUGSTĀKĀS TIESAS SENĀTS UZSKATA – būtiskākā ir darbinieka aktīva rīcība atvaļinājuma pieprasīšanā.
Agrāk Senāts atbalstīja viedokli – ja darba devējs nenodrošina IAA piešķiršanu, tam kompensācijas veidā jāizmaksā darba ņēmējam atlīdzība par visu laika posmu, par kuru atvaļinājums nav ticis piešķirts.
Tagad Senāts ir secinājis, ka pat esot darba attiecībās un savlaicīgi nepieprasot piešķirt pienākošos IAA, darbinieks pēc laika var zaudēt savas tiesības uz to. Iepriekšējā darba perioda atvaļinājuma daļa, kas nav izmantota tam sekojošajā nākamajā gadā, tiek zaudēta un anulējas, ja vien likumā noteiktajā kārtībā netiek celta prasība tiesā. Ja tiesa konstatē, ka darbinieks nav veicis nekādas darbības savu tiesību aizsardzībai (piemēram, rakstījis iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, sūdzējies Valsts darba inspekcijā), tad attiecīgā tiesība pakļaujama noilgumam.
Savukārt, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības, Senāts uzskata, ka laika posms, par kādu darbiniekam būtu tiesības saņemt kompensāciju par neizmantotu IAA, nevar būt ilgāks par pusotru gadu (pastāvot nosacījumam, ka atvaļinājums ir četras kalendārās nedēļas).

LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA UZSKATA – jāapmaksā viss neizmantotais IAA
Labklājības ministrijas viedokli mums skaidroja LM Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse.
Senāts akcentējis darbinieka pienākumu pieprasīt atvaļinājuma piešķiršanu. LM piezīmē, ka, pat ja tiesības uz atvaļinājumu tiek uzskatītas arī par darbinieka pienākumu, tad nepieciešams detalizēti vērtēt, vai darba devējs ir veicis nepieciešamos pasākumus šīs darbinieka tiesības un pienākuma īstenošanai. Darbinieka tiesības uz IAA nevar nodrošināt citādi kā ar darba devēja līdzdalību. Pirmkārt, darba devējam ir jāveic nepieciešamās darbības, lai šādu atvaļinājumu piešķirtu (jāsastāda atvaļinājumu grafiks, jāizdod rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu u.c.). Otrkārt, darba devējam ir jānodrošina vidējās izpeļņas izmaksa par atvaļinājuma laiku. Ja darba devējs, neatkarīgi no iemesla, neveic šīs darbības, tad nav pamata runāt par darbinieka tiesībām uz IAA efektīvu izmantošanu.
Nevar piekrist apgalvojumam, ka tiesības uz IAA anulējas vai zūd, jo tad dažos gadījumos minētās tiesības anulēšana novestu pie situācijas netaisnīga risinājuma. Piemēram, pārejošas darbnespējas laikā darbinieks nevar izmantot IAA, bet atbilstoši likumam šādos gadījumos atvaļinājums ir jāpārceļ. Senāta skaidrojums tad novestu pie situācijas, ka darbinieks zaudētu tiesības uz atvaļinājumu. Šādos gadījumos darbiniekam nebūtu jārada papildu apgrūtinājumi kā vēršanās tiesā ar prasību, lai nodrošinātu pamattiesību īstenošanu.

SECINĀJUMI

Darba devējam ir jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu iespēju darbiniekam izmantot tiesības uz IAA. Tas nozīmē, ka darba devējam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāpiešķir IAA katru gadu pilnā apmērā (ar izņēmumu, kas noteikts Darba likumā), tādējādi nodrošinot gan darbinieka tiesību efektīvu izmantošanu, gan arī prettiesiski neradot atvaļinājuma uzkrājumus.
Praksē gadās, ka dažādu objektīvu iemeslu dēļ tomēr radušies neizmantoti IAA uzkrājumi pat par 3 un vairāk gadiem. Ja darba tiesiskās attiecības turpinās, darba devējam būtu jāveic pasākumi, lai novērstu šo pārkāpumu un nodrošinātu darbiniekam iespēju pienācīgi atpūsties.
Savukārt, ja šādi atvaļinājuma uzkrājumi ir radušies un darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas, darba devējam ir pienākums atlīdzināt visu darbinieka neizmantoto IAA naudā.
Lai novērstu turpmākas diskusijas par šo jautājumu, Labklājības ministrija šobrīd Ministru kabinetā izskatāmajā likumprojektā „Grozījumi Darba likumā” ir ietvērusi normu, kas paredz darba devēja pienākumu izmaksāt atlīdzību par visu periodu, kad darbinieks nav izmantojis IAA.

7 komentāru
  1. es zinu daudzus cilvēkus, kuri paši izdomā, ka nevar iet atvaļinajumā, jo daudz darbi kurš gan to viņa vietā izdarīs. DArba devējs protams neprotestē. bet kā zinām neviens nav neaizstājams.
    bet tie kas saplaano savu laiku un tiešām prasa atvaļinājumu, tie arī normāli atpūšas.

  2. piekrītu – paši vainīgi, ka neizmanto savu atvaļinājumu! Neviens taču nav neaizstājams 🙂

  3. Man arī liekas, ka ir labāk, ja darbinieks šo nolikto laiku dodas atpūtā, jo tādi “varoņi”, kas tik rauj un rauj ar laiku izbeidzas-izdeg, cilvēkam IR jāatpūšas.

  4. vienā savā darba vietā zināju vairākus cilvēkus, kuri jau tad (pirms kādiem 7 gadiem) nebija izmantojuši atvaļinājumus par 5-7 gadiem. nezinu, vai tagad jau sakrājuši 14 gadus :))

  5. Kā mana ome saka – strādājot un strādājot tāpat visu pasaules naudu tu nesapelnīsi!!! Dzīve nesastāv tikai no darba vien, mīļās dāmas!

  6. Es gan esmu darbaholiķe, ja man vien būtu iespēja izņemt atvaļinājumu naudā, es divreiz nedomātu…

  7. sveicināti.Vai man pienākas atvaļinājums-esmu slimojusi 6.mēn. iepriekšejais avalinājums man bija no pirmā sep.līdz 16.sep.tad sākās biļetens .Darba stāžš ir 43.gadi ,vai atvaļinājumu es varu ņemt pēc slimības lapas.Un kā man aprēķinās atvaļinājuma naudu.Paldies .Ministers.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.